DAIMARU TSUNAGARU KURASHI-NO Market 1st

Period : June 21th – 26th

Venue : DAIMARU SAPPORO 7F (7-4-5 Kita,Chuo-ku, Sapporo, Hokaido)

Time : 10am – 7pm

(until 5:00pm on the last day)

https://www.daimaru.co.jp/sapporo/kurashi/